Protokoll


Protokoll 2022-01-21

Protokoll fört vid Näsbysjöns båtklubbs styrelsemöte 220121

 

Närvarande: Mikael Kargl,Therese Torslund,Stefan Palm,Rickard Jensen, Rickard Lundmark samt

Bengt Stridh.

Frånvarande: Tomas Johansson

Adjungerade: Tyrone Ferlin och Lars Jensen

 

 • 1. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.

 

 • 2. Till justerare av protokoll valdes Rickard Lundmark

 

 • 3. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna med följande kommentarer:

 

            Mikael utlovade ett fungerande BAS-system för medlemsavgifter till innevarande år.

            Eventuell navigationskurs under utredning.

 

 • 4. Therese gick tillsammans med övrig styrelse igenom förslag till budget för 2022. Mötet godkände förslaget.

            Under utarbetandet av förslaget åtog sig Stefan Palm att undersöka möjligheten till ett      samarbete med ett ”hemsideföretag” för att få till stånd en fungerande klubbhemsida.

            (go Stefan)

 

 • 5. Årsmötet beslutades till den 27:de Mars. Kallelse före den 28:de februari.

            Mikael bokar lokal.

            Information om val av styrelsefunktionärer gavs till närvarande valberedning.

 

 • 6. Arbetsdag i hamnen för vintern bestämdes till 6:te februari kl. 10:00. Medtag användbar utrustning.

 

 • 7. Förslaget till befattningsbeskrivning för hamnfogden godkändes av styrelsen.

 

 • 8. Övriga frågor: a)Undomsverksamhet.

                                                Lasse och Tyrone tar kontakt med båtunionen för ev. samverkan.

                                    b)Säkerhet på sjön.

                                                Lasse etablerar kontakt med Livräddningssällskapet.

 

 • 9. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Vid tangenterna: Bengt Stridh                                                Ordförande: Mikael Kargl

 

…........................................                                                                …..........................................

 

                                                Justerare: Rickard Lundmark

 

                                                …..........................................

 

 

Protokoll 2021-11-01

Protokoll fört vid Näsbysjöns båtklubbs styrelsemöte 211101

 

Närvarande: Mikael Kargl, Therese Torslund, Thomas Johansson, Stefan Palm, Rickard Jensen, Rickard Lundmark samt Bengt Stridh.  Adjungerad: Lars Jensen.

 

 • 1. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.

 

 • 2. Till protokolljusterare valdes Rickard Lundmark.

 

 • 3. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna med följande kommentarer:
 1. a) Styrelsen fortsätter jobba med medlemsmöten under sommaren.
 2. b) Hamnfogden har fått ersättning för sina utlägg.
 3. c) Problemet med BAS kvarstår. Lösningen blir en punkt till årsmötet.
 4. d) Befattningsbeskrivning för hamnfogden. Se §8.
 5. e) Navigationskurs bordlagd. Kontakta Ronny Pamp.

 

 • 4. Fakturan från Sandviken energi.

            Fakturan är bestridd och utredning pågår. Anstånd till 211130.

            Thomas redovisade den ursprungliga överenskommelsen (vi ska ha fritt vatten)

            Tore Åsaby var kommunens representant vid överenskommelsen.

            Mikael tar en första kontakt med Sandviken energi för ett möte om eventuellt nytt kontrakt.

           

 • 5. Investeringar/budget.

            Behov: Altanen till stugan

                        Bryggfästen

                        Ny rampplåt    Möjlig renovering undersöks

            Ett förberedande budgetmöte hålls före årsmötet.

 

 • 6. Prioritering av trailerplatser i marinan.

            Beslutades att: Tilldelning av trailerplats efter tillgång.

                                    Tillgång till trailerplats och eller båtplats innebär vaktplikt.

                                    Kortttidsparkering av trailer tillåts 2 dygn.

 

 • 7. Förtroendeuppdrag.

            Nuvarande status enligt valberedningen:       Ny kassör kanske på G. Therese kontaktar.

                                                                                    Hamnfogde. Tyrone fortsätter.

                                                                                    Prickansvarig(a). Hänger i luften.

                                                                                   

 • 8. Befattningsbeskrivning för hamnfogden.

            Bengt och Mikael tar fram förslag.

 

 • 9. Övriga frågor.

            Lars Jensen lyfte ett förslag om ev. ungdomsverksamhet. Inga beslut fattades.

            Thomas lyfte ett förslag om höstfest (2022). Ceremonimästarna jobbar vidare.

            Sjösättningsrampens status kollas upp den 7/11 kl. 10:00

 

            Vid tangenterna: Bengt Stridh                        Ordförande: Mikael Kargl

                                    …..............................                                                  ….............................

                                                            Justeras: Rickard Lundmark

                                                                        …........................................

 


Protokoll  21-09-22


Närvarande: Mikael Kargl, Tomas Johansson, Stefan Palm,

Rickard Lundmark.


§1 Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.


§2 Till att justera protokollet valdes Stefan Palm.


§3 Till mötessekreteare valdes Mikael Kargl.


§4 Föregående protokoll gicks igenom. Vi är inte i mål med

medlemsmöte/allmänt möte så det jobbar vi vidare med.


§5 Klubbens ekonomi/kassarapport.

Beslutades att: Pengarna Tyrone Ferlin har lämnat in kvitton för skall betalas ut till honom.

I övrigt ser vi ut att göra ett plusresultat i år. Bra!


§6 Valberedningen har ordet: Ingen från valberedningen kunde närvara på mötet så punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.


§7 Bas Medlemsregister.

Mikael Kargl gick igenom hur vårt medlemsregister (BAS) fungerar och svårigheterna med att hålla koll på alla medlemmar.


§8 Arbetsbeskrivning/befattningsbeskrivning i klubben.

Det diskuterades om vi kan avlasta hamnfogden på något sätt kommande säsong då arbetsbördan är stor. Ett förslag är att dela in hamnen i olika arbetslag/ansvarsområden. Tex: Grönområden, Bryggor, Båtar/kontrakt, Prickansvarig samt stugvärd. Eftersom det är en stor förändring så bordläggs frågan till nästa styrelsemöte så vi hinner fundera på den och utveckla den ytterligare.


§9 Övriga frågor

Mikael Kargl har varit i kontakt med GBF (Gästriklands båtförbund) ang att hitta en utbildare i navigation då det finns intresse för en navigationsutbildning i klubben. Studieförbundet ABF kan stå med lokal och studiecirkel.
§10 Beslut


Nästa styrelsemöte planeras till 27/11 kl 19:00 hemma hos Mikael Kargl.


§11 Mötets avslutande

Mikael Kargl tackar för visat intresse och avslutar mötet.


Vid protokollet- Justerare

Mikael Kargl                                                                           Stefan Palm…...................................                                            …........................................


Protokoll 21-06-13


Närvarande: Mikael Kargl, Therese Torslund, Stefan Palm, Rickard Lundmark, Rickard Jensen, Tomas Johansson, Tyrone Ferlin, Jenny Ferlin, Lars Jensen samt Bengt Stridh.


§1. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.


§2. Till att justera protokollet valdes Stefan Palm och Rickard Jensen.


§3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med följande kommentarer:

Förslaget angående att koppla ett kreditkort till föreningens konto var inte genomförbart och kassören fick uppdraget att återkomma med nytt förslag.


§4. Info om nedläggning av Gästriklands båtförbund gavs av ordförande Mikael Kargl.

Förslaget att samgå med Hälsinglands båtförbund diskuterades och inga argument mot ett samgående framfördes.

Beslutades att: Föreningen tar ett preliminärt beslut om ett samgående och ett definitivt beslut tas vid nästa möte.


§5. Medlemsmöte/allmänt möte.

Beslutades att: Ett medlemsmöte med allmän information om verksamheten i hamnen, förslaget att omvandla depositionsavgiften till inträdesavgift samt

information om de föreslagna ändringarna av kallelse till årsmöte hålles vid

en ännu inte bestämd tidpunkt under sommaren. Mikael återkommer med

datum.

Dessutom informerade Tomas om en kommande ”rundtur” på storsjön den 3/7 med Årsunda som vändpunkt. Mer information i hamnen.


§6. Ekonomi. Therese redovisade det ekonomiska läget och vi är på banan. (se separat att.)

Avgifter diskuterades. Höjningen av avgiftern på trailerparkeringarna betraktades som skäliga, ett större avgiftsspann mellan korta och långa bomplatser diskuterades men inga beslut togs.


§7. Färsen. Vårt engagemang vid Färsen är avslutat. Mikael kollar med kommunen hur bryggorna hanteras i dagsläget.


§8. Trailerparkeringarna. Efter en något förvirrad diskussion beslutades att:

Problemen med bokningarna av trailerparkeringarna nu skall lösas av både Tyrone och Stefan.


§9. Övriga frågor. Tyrone och Mikael söker pengar till räddningsbåt från Göranssonska stiftelsen.

Muddringen av kanalen är fortfarande på utredningsstadiet.

Nya brandsläckare behöver inhandlas.

En mindre konflikt angående hamnvakternas mandat reddes ut.


§10. Datum för nästa möte bestäms av Mikael.


§11. Mötet avslutades.


Vid pennan: Bengt Stridh                                                  Ordförande: Mikael Kargl

…....................................                                             …....................................

Justerat: Rickard Jensen                                                      Justerat: Stefan Palm

…....................................                                             …....................................

Konstituerande styrelsemöte 21-05-08


Närvarande: Therese Torslund, Mikael Kargl, Thomas Johansson, Stefan Palm (på länk), Bengt Stridh, Rickard Jensen samt Rickard Lundmark

Adjungerade till mötet: Lars Jensen och Tyrone Ferlin


§1. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.


§2. Att justera protokollet valdes Rickard Jensen.


§3. Styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande tillika firmatecknare på 1 år Mikael Kargl

Kassör tillika firmatecknare på 2 år Therese Torslund

Sekreterare på 1 år Bengt Stridh

Ledamot på 2 år Thomas Johansson

Ledamot på 1 år Stefan Palm

Suppleant på 1år Rickard Jensen

Suppleant på 1år Rickard Lundmark


§4. Övriga förtroendeposter:

Ceremonimästare Lars Jensen

Thomas Johansson

Vice hamnfogde Sture Pettersson

Vice ordförande Thomas Johansson


§5. Försäkringsfrågan. Efter genomgång av föreningens försäkringsskydd konstaterades att vi är gravt överförsäkrade.

Beslutaders att: Föreningen säger upp försäkringen i IF

Föreningen är fortsatt försäkrad i Svenska sjö med en uppvärdering av

fastigheten ”klubbstuga”till ett värde av 200000 kr och

fastigheten ”förråd” till ett värde av 100000 kr.


§6. Krediten på Byggmax. Diskussion angående eventuella krediter på bygghandel i Sandviken.

Beslutades att: Kassören upprättar ett kreditkort med begränsad kredit kopplat till

föreningens konto.


§7. Övriga frågor. Formuleringarna i förtöjningsanvisningarna för hamnen är enligt expertis

för detaljerade och kan förorsaka tolkningsproblem.

Beslutades att: Mikael tar fram ett förslag på ny fomulering för senare beslut.


Skrotbåtarna i hamnen. Enligt Tyrone är bortforsling på G.


Kopior på originalritningarna för marinan är önskvärda.

Inga beslut fattades.


Rykten med föreningens namn inblandat florerar. Vi kan bara dementera

felaktiga påståenden.


Önskemål om bättre information till föreningens medlemmar framfördes

Beslutades att: Medlemsmöte/informationsmöte hålls någon gång efter semestern.


§8. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet avslutat.


Vid pennan: Bengt Stridh                                           Ordförande: Mikael Kargl


…..........................................                            …..............................................Justerat: Rickard Jensen


….............................................


Årsmötesprotokoll 2021§1. Avgående ordförande Åke Brynje förklarade mötet öppnat.


§2. Fastställande av röstlängd. 8 röstberättigade medlemmar deltog.


§3. Till mötesordförande valdes Stefan Palm

Till mötessekreterare valdes Bengt Stridh


§4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lars och Rickard Jensen.


§5. Mötet fastslog att årsmötet utlysts på rätt sätt.


§6. Dagordningen fastslogs utan ändringar.


§7. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Åke Brynje.

Pga pandemin har verksamheten varit sparsam.

Dock har projektet för muddring av kanalen ut till Storsjön så sakta påbörjats. Tack Tyrone.

Arbetsdagarna har haft en bra uppslutning. Styrelsen tackar medlemmarna.

En medlem har uteslutits ur föreningen p.g.a. obetalda avgifter.


§8. Den ekonomiska rapporten för 2020 samt budget för 2021 godkändes.


§9. Räkenskaperna har enligt revisorerna skötts korrekt. Revisionsberättelsen godkändes.


§10. Den avgående styrelsen gavs därmed ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.


§11. Till ny ordförande på ett år valdes Mikael Kargl.


§12. Till ledamöter på två år valdes Therese Torslund och Tomas Johansson

Fyllnadsval på ett år Stefan Palm

Suppleanter på ett år Rickard Lundmark och Rickard Jensen


§13. Till revisorer utsågs Tomas Hedman och Annika Andersson.


§14. Till valberedning utsågs Lars Jensen och Tyrone Ferlin.


§15. Styrelsens förslag: Ny layout för trailerparkering och båtuppställning godkändes.

Nya avgifter: 500 kr/år för stor trailerparkering/båtuppställning

300 kr/år för liten trailerparkering/båtuppställning

Förslagen godkändes av årsmötet

Vidare, Styrelsen föreslog att motionsställaren(se bilaga) inkommer med ett färdigt organisationsförslag till styrelsen under året. Förslaget godtogs av mötet.

En förändring av kallelse enligt gällande stadgar. Nuvarande lydelse:

”Kallelse till allmänt möte skall ske skriftligt och vara medlem tillhanda senast 14 dagar före

mötet. ”

Föreslagen förändring: ”Kallelse till allmänt möte kan ske digitalt, via föreningens hemsida,

eller vid önskemål via ordinarie postgång.”§16. Inkomna motioner: se bilaga.


§17. Mötet avslutades med att föreningen tackade avgående ordföranden Åke Brynje för ett gediget och väl genomfört arbete under c:a 15 år.Diskussion efter årsmötesförhandlingarna.


Till hamnfogde utsågs Tyrone Ferlin med assistans av Stefan Palm

Till stugvärdinna utsågs Jenny Ferlin

Till prickansvarig utsågs Stefan Palm och Mikael Kargl

Ceremonimästaruppdraget är tillsvidare vakant.


Det konstituerande mötet hålls i sasamband med bryggiläggningen.


Datum för extra årsmötet fastställs senare.Vid tangenterna : Bengt Stridh                                      Ordförande : Stefan Paln


…...................................................                   …..........................................


Justerare:


Rickard Jensen                                                                         Lars Jensen


…................................................                          …................................................