Årsmöte


Bäste medlem i N.B.K

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

 

Plats: Stationshuset i Storvik

Datum: 2024-03-24

Tid: 18:00

 

Fika kommer att serveras efter mötet.

 

Om du har frågor angående avgifter eller annat.

Mejla din fråga till kass@boatklubb.se eller ordf@boatklubb.se.          

 

Om du har en motion som du önskar ta upp på årsmötet ska den enligt stadgarna lämnas in till styrelsen senast  8 dagar före mötet.

 

Vi kommer att följa våra stadgar gällande ordinarie årsmötesfrågor.

 

Förutom de motioner som inkommit kommer årsmötet att behandla följande förslag:

 

Styrelsens förslag:


Ett familjemedlemskap införs till en avgift av 200 kr.

(+ självkostnadspris om man vill ha en nyckel)


Ändrad avgift för trailerparkering för de platser som ligger direkt utanför vaktstugan.

(Från 300 kr till 200 kr)

 


Varmt välkommen.

Stefan Palm

Ordf.

Förslag till dagordning för Näsbysjöns båtklubbs årsmöte 2024-03-24


1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet

3 Frågan om mötet är behörigen utlyst

4 Fastställande av dagordningen

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av protokolljusterare och rösträknare

7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste    verksamhetsåret

8 Revisorernas berättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Inkomna motioner samt styrelsens propositioner

11 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

12 Val av styrelsen

  1. Kassör 2 år       
  2. Sekreterare 2 år
  3. Ledamot 1 år
  4. Suppleant 1 år
  5. Suppleant 1 år


Val till övriga förtroendeuppdrag

  1. Hamnfogde 1 år
  2. Vice hamnfogde 1 år
  3. Stugvärd 1 år
  4. Ceremonimästare 1 år
  5. Prickansvariga 1 år

13 Val av revisorer

14 Val av valberedning

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande