Årsmöte


Bäste medlem i N.B.K

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

 

Plats: Stationshuset i Storvik

Datum: 2024-03-24

Tid: 18:00

 

Fika kommer att serveras efter mötet.

 

Om du har frågor angående avgifter eller annat.

Mejla din fråga till kass@boatklubb.se eller ordf@boatklubb.se.          

 

Om du har en motion som du önskar ta upp på årsmötet ska den enligt stadgarna lämnas in till styrelsen senast  8 dagar före mötet.

 

Vi kommer att följa våra stadgar gällande ordinarie årsmötesfrågor.

 

Förutom de motioner som inkommit kommer styrelsen att behandla följande förslag:

 

Styrelsens förslag:

Ett familjemedlemskap införs till en avgift av 200 kr.

 

 

Varmt välkommen.

Stefan Palm

Ordf.

Förslag till dagordning för Näsbysjöns båtklubbs årsmöte 2024-03-24


1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet

3 Frågan om mötet är behörigen utlyst

4 Fastställande av dagordningen

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av protokolljusterare och rösträknare

7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste    verksamhetsåret

8 Revisorernas berättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Inkomna motioner samt styrelsens propositioner

11 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

12 Val av styrelsen

  1. Ledamot 2 år       
  2. Ledamot 2 år
  3. Ledamot 2 år
  4. Suppleant 1 år
  5. Suppleant 1 år


Val till övriga förtroendeuppdrag

  1. Hamnfogde 1 år
  2. Vice hamnfogde 1 år
  3. Stugvärd 1 år
  4. Ceremonimästare 1 år
  5. Prickansvariga 1 år

13 Val av revisorer

14 Val av valberedning

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande