Protokoll

Protokoll 2022-01-21

Protokoll fört vid Näsbysjöns båtklubbs styrelsemöte 220121

 

Närvarande: Mikael Kargl,Therese Torslund,Stefan Palm,Rickard Jensen, Rickard Lundmark samt

Bengt Stridh.

Frånvarande: Tomas Johansson

Adjungerade: Tyrone Ferlin och Lars Jensen

 

 • 1. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.

 

 • 2. Till justerare av protokoll valdes Rickard Lundmark

 

 • 3. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna med följande kommentarer:

 

            Mikael utlovade ett fungerande BAS-system för medlemsavgifter till innevarande år.

            Eventuell navigationskurs under utredning.

 

 • 4. Therese gick tillsammans med övrig styrelse igenom förslag till budget för 2022. Mötet godkände förslaget.

            Under utarbetandet av förslaget åtog sig Stefan Palm att undersöka möjligheten till ett      samarbete med ett ”hemsideföretag” för att få till stånd en fungerande klubbhemsida.

            (go Stefan)

 

 • 5. Årsmötet beslutades till den 27:de Mars. Kallelse före den 28:de februari.

            Mikael bokar lokal.

            Information om val av styrelsefunktionärer gavs till närvarande valberedning.

 

 • 6. Arbetsdag i hamnen för vintern bestämdes till 6:te februari kl. 10:00. Medtag användbar utrustning.

 

 • 7. Förslaget till befattningsbeskrivning för hamnfogden godkändes av styrelsen.

 

 • 8. Övriga frågor: a)Undomsverksamhet.

                                                Lasse och Tyrone tar kontakt med båtunionen för ev. samverkan.

                                    b)Säkerhet på sjön.

                                                Lasse etablerar kontakt med Livräddningssällskapet.

 

 • 9. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Vid tangenterna: Bengt Stridh                                                Ordförande: Mikael Kargl

 

…........................................                                                                …..........................................

 

                                                Justerare: Rickard Lundmark

 

                                                …..........................................

 

 

Protokoll 2021-11-01

Protokoll fört vid Näsbysjöns båtklubbs styrelsemöte 211101

 

Närvarande: Mikael Kargl, Therese Torslund, Thomas Johansson, Stefan Palm, Rickard Jensen, Rickard Lundmark samt Bengt Stridh.  Adjungerad: Lars Jensen.

 

 • 1. Ordförande Mikael Kargl förklarade mötet öppnat.

 

 • 2. Till protokolljusterare valdes Rickard Lundmark.

 

 • 3. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna med följande kommentarer:
 1. a) Styrelsen fortsätter jobba med medlemsmöten under sommaren.
 2. b) Hamnfogden har fått ersättning för sina utlägg.
 3. c) Problemet med BAS kvarstår. Lösningen blir en punkt till årsmötet.
 4. d) Befattningsbeskrivning för hamnfogden. Se §8.
 5. e) Navigationskurs bordlagd. Kontakta Ronny Pamp.

 

 • 4. Fakturan från Sandviken energi.

            Fakturan är bestridd och utredning pågår. Anstånd till 211130.

            Thomas redovisade den ursprungliga överenskommelsen (vi ska ha fritt vatten)

            Tore Åsaby var kommunens representant vid överenskommelsen.

            Mikael tar en första kontakt med Sandviken energi för ett möte om eventuellt nytt kontrakt.

           

 • 5. Investeringar/budget.

            Behov: Altanen till stugan

                        Bryggfästen

                        Ny rampplåt    Möjlig renovering undersöks

            Ett förberedande budgetmöte hålls före årsmötet.

 

 • 6. Prioritering av trailerplatser i marinan.

            Beslutades att: Tilldelning av trailerplats efter tillgång.

                                    Tillgång till trailerplats och eller båtplats innebär vaktplikt.

                                    Kortttidsparkering av trailer tillåts 2 dygn.

 

 • 7. Förtroendeuppdrag.

            Nuvarande status enligt valberedningen:       Ny kassör kanske på G. Therese kontaktar.

                                                                                    Hamnfogde. Tyrone fortsätter.

                                                                                    Prickansvarig(a). Hänger i luften.

                                                                                   

 • 8. Befattningsbeskrivning för hamnfogden.

            Bengt och Mikael tar fram förslag.

 

 • 9. Övriga frågor.

            Lars Jensen lyfte ett förslag om ev. ungdomsverksamhet. Inga beslut fattades.

            Thomas lyfte ett förslag om höstfest (2022). Ceremonimästarna jobbar vidare.

            Sjösättningsrampens status kollas upp den 7/11 kl. 10:00

 

            Vid tangenterna: Bengt Stridh                        Ordförande: Mikael Kargl

                                    …..............................                                                  ….............................

                                                            Justeras: Rickard Lundmark

                                                                        …........................................