Årsmöte 2023-03-19


Bäste medlem i N.B.K

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

 

Årsmötet kommer detta år att hållas i Stationshuset i Storvik.

 

Vi börjar klockan 18:00 2023-03-19.

 

Fika kommer att serveras efter mötet.

 

Om du har frågor angående avgifter eller annat.

Mejla din fråga till kass@boatklubb.se eller ordf@boatklubb.se.          

 

Har du en motion som du vill ta upp på årsmötet skall den enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 8 dagar före mötet. 

 

Vi kommer enligt våra stadgar följa ordinarie årsmötesfrågor.

 

Vi kommer förutom de motioner som kommer in behandla följande propositioner från styrelsen:

 

Styrelsens proposition 1:

Depositionsavgifterna för bom och nyckel tas bort och en inträdesavgift a 900 kr införs.

Inträdesavgiften betalas ej tillbaka vid utträde ur klubben.

Tillägg: Man kommer fram till 2023-12-31 kunna få tillbaka depositionen vid utträde ur klubben.

                     

Styrelsens proposition 2:

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften från 300 kr till 350 kr.

 

Styrelsens proposition 3:
Styrelsen föreslår att vi bidrar med upp till 15.000 kr till jobbet kommunen gör med att plocka bort stenar ur/muddra kanalen.

 

 

 

Varmt välkommen.

Stefan Palm

Ordf.

Förslag till dagordning för Näsbysjöns båtklubbs årsmöte 2023-03-19


1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd för mötet

3 Frågan om mötet är behörigen utlyst

4 Fastställande av dagordningen

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av protokolljusterare och rösträknare

7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste    verksamhetsåret

8 Revisorernas berättelse

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Inkomna motioner samt styrelsens propositioner

11 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

12 Val av styrelsen

  1. Ordförande 2 år
  2. Ledamot 2 år
  3. Suppleant 1 år
  4. Suppleant 1 år

Val till övriga förtroendeuppdrag

  1. Hamnfogde 1 år
  2. Vice hamnfogde 1 år
  3. Stugvärd 1 år
  4. Ceremonimästare 1 år
  5. Prickansvariga 1 år

13 Val av revisorer

14 Val av valberedning

15 Övriga frågor

16 Mötets avslutande